గ్రామ సచివాలయం కరెంట్ అఫైర్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్

మొత్తం ప్రశ్నలు 20 నెగటివ్ మార్కులు 1/4 మీ పేరు కచ్చితంగా రాయాలి. టెస్ట్ రాసిన తర్వాత ఈ పేజి చివరన ఉన్న click here for results  మీద క్లిక్ చేయండి. టెస్ట్ ఎలా రాయాలో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఈ వీడియో చూడండి. Loading…    click here for results  views

Indian History-Test-1

మొత్తం ప్రశ్నలు 20 నెగటివ్ మార్కులు 1/4 మీ పేరు కచ్చితంగా రాయాలి. టెస్ట్ రాసిన తర్వాత ఈ పేజి చివరన ఉన్న click here for results  మీద క్లిక్ చేయండి. టెస్ట్ ఎలా రాయాలో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఈ వీడియో చూడండి. Loading…    click here for results  views